Usilujeme o to, aby sa pivo stalo prirodzenou voľbou pre umiernených a zodpovedných konzumentov. Okrem preventívnych programov vsádzame hlavne na samoreguláciu. Pravidlá, ktoré uplatňujeme, patria medzi výrobcami alkoholu k najprísnejším.

Je pre nás prirodzené dodržiavať nad rámec národných zákonov a predpisov vlastné prísne interné pravidlá, ale aj celosvetové záväzky a etické kódexy organizácií, ktorých sme členom.

Komerčná komunikácia

Efektívnou cestou zodpovedného marketingu je podľa nás samoregulácia. Je flexibilná a umožňuje rýchlo reagovať na meniace sa trendy. Jej zavedenie a kontrola nevyžaduje žiadne investície zo štátneho rozpočtu.

100 % komerčnej komunikácie musí schváliť naša interná Komisia pre zodpovednosť 99,5 % našich spotov v televízii spĺňalo v roku 2019 pravidlo 75:25. V tlači, rádiu a v digitálnej komunikácii spĺňali toto pravidlo všetky príspevky.

Dodržiavame náš Kódex komerčnej komunikácie, ktorý obsahuje množstvo prísnych pravidiel.

Digitálna komunikácia v Plzeňskom Prazdroji Slovensko naviac podlieha Zásadám digitálnej komunikácie, ktoré obsahujú mimo iné dôležité pravidlá týkajúce sa obsahu na webových stránkach a sociálnych sieťach.

V roku 2019 sa verejnosť obrátila na Radu pre reklamu s jednou sťažnosťou na našu komerčnú komunikáciu. Týkala sa reklamy „S Birellom nenafúkaš“, ktorú divák označil ako zavádzajúcu. Arbitrážna komisia Rady pre reklamu však vydala voči sťažnosti negatívne stanovisko, a teda, že naša reklama neporušila pravidlá etického kódexu reklamy.

Našu ambíciu dosiahnuť zodpovednú konzumáciu našich výrobkov sme potvrdili aj prijatím nadnárodných záväzkov združení Brewers of Europe, World Federation of Advertisers, IARD.

 

 

Prevencia

Projektom Rešpektuj 18 chceme vďaka osvete zmeniť tolerantný postoj slovenskej verejnosti k pitiu detí a mladistvých. Súčasne bojujeme za zníženie dostupnosti a obmedzenie konzumácie alkoholu neplnoletými. Projekt vznikol v roku 2017 v spolupráci s občianskym združením Prima, ktoré je odborným garantom našich aktivít. V roku 2019 sme týmto projektom oslovili takmer 473-tisíc ľudí a viac ako 3 700 sa do projektu aj aktívne zapojilo.

Kladieme dôraz na preventívne programy. S akou organizáciou spolupracujeme pri prevencii pitia alkoholu maloletými?

alebo
Chyba ☹

Promile INFO

Rozumnú konzumáciu alkoholu propagujeme tiež na našich webových stránkach www.promileinfo.sk, kde nájdete aj alkoholovú kalkulačku Promile INFO, ktorá je dostupná pre mobilné telefóny s operačným systémom Android. Aplikácia spočíta aktuálne promile a zároveň čas, kedy bude konzument znovu na nule. V roku 2019 si ju stiahlo takmer 6 000 ľudí.

Pri príležitosti Medzinárodného dňa povedomia o fetálnom alkoholovom syndróme (FAS), ktorý pripadá na 9. septembra, sme aj v roku 2019 pod hlavičkou projektu 9 mesiacov 0 promile šírili osvetu o nebezpečenstve pitia alkoholu počas tehotenstva. FAS je súbor telesných a mentálnych vývinových chýb plodu, ktoré vznikajú následkom konzumácie alkoholických nápojov v tehotenstve. Na Slovensku sa s týmto syndrómom narodí približne 250 detí ročne.

V spolupráci so Slovenským združením výrobcov piva a sladu, dopravnou políciou a oddelením Ministerstva dopravy zodpovedným za bezpečnosť cestnej premávky BECEP apelujeme na zodpovedné správanie šoférov, a to skrz program Zodpovednosť na cestách. Preventívna policajná akcia, ako aj komunikácia v médiách a na sociálnych sieťach oslovila v roku 2019 1,1 milióna ľudí.

Školenia

Každý zamestnanec Plzeňského Prazdroja Slovensko musí prejsť povinnými školeniami zameranými na zodpovednú konzumáciu alkoholu Abeceda alkoholuAlkoholové IQ. Spoločnosť tiež ponúka pomoc tým, ktorí majú prípadne s alkoholom problémy.

Naše ciele sa do budúcna nemenia

Naďalej chceme propagovať zdravý prístup k alkoholu, pričom k zvyšovaniu informovanosti o rizikách spojených so škodlivou konzumáciou alkoholu budeme povzbudzovať naše značky.

Viac sa zameriame na spoluprácu s našimi zákazníkmi. Je totiž i na nich, aby šírili alkoholovú zodpovednosť.

V spolupráci s našimi partnermi chceme zvyšovať počet ľudí aktívne zapojených do preventívnych programov. Do roku 2025 o 20 % oproti roku 2020. Budeme ďalej zvyšovať podiel nealkoholických nápojov v portfóliu.

Zaviazali sme tiež naplniť záväzok Medzinárodnej aliancie pre zodpovedné pitie (IARD), ktorej sme členom, ktorým je zaviesť opatrenia na urýchlenie znižovania konzumácie alkoholu maloletými.

Komisia pre zodpovednosť

Na dodržiavanie pravidiel v oblasti reklamy a marketingu dohliada Komisia pre zodpovednosť, ktorá je zložená z členov vrcholového manažmentu i niekoľkými externistami. Komisia schvaľuje všetku komunikáciu našich značiek, od televíznej reklamy až po podpivníky. Schvaľovanie prebieha cez webovú aplikáciu, do ktorej príslušní zamestnanci nahrajú svoje návrhy a komisia sa k nim v priebehu troch pracovných dní vyjadrí.

Čo je pravidlo 75:25?

Členovia Svetovej federácie inzerentov, medzi ktorých roky patríme aj my, musia podľa Responsible Marketing Act, teda zákona o zodpovednom marketingu, dodržiavať pravidlo 70:30. To určuje, že viac ako 70 percent publika sledujúceho reklamy na alkohol musí byť plnoletých.

Naše interné pravidlo je však ešte prísnejšie. Predsavzali sme si, že u nás bude tento pomer 75:25.

Percento dospelého publika musí rešpektovať každý druh propagácie našich alkoholových značiek – platí to aj pri plánovaní podujatí, príspevkov na sociálnych sieťach, sponzoringu, atď.

Niektoré z pravidiel nášho kódexu:

 • Obmedzujeme prístup mladých ľudí k našej reklame
 • V reklamách vystupujú len ľudia starší ako 25 rokov
 • Monitorujeme vysielací čas našich reklám
 • Na sociálnych sieťach kontrolujeme obsah podľa veku
 • Nepropagujeme príležitosti k nadmernej konzumácii alkoholu
 • Pri vstupe na naše stránky vyžadujeme potvrdenie veku používateľa
 • Sledujeme pravidlo: 3/4 osôb, ktoré sledujú naše reklamy, musia byť dospelé
 • Nepropagujeme alkohol ako prostriedok na zvýšenie výkonu alebo dosiahnutia úspechu
 • Stiahnuť kódex

Pravidlá týkajúce sa obsahu na webových stránkach a sociálnych sieťach:

 • Stránky musia byť označené ako oficiálne stránky výrobcu alkoholu
 • Musia obsahovať vekovú bránu (u nás uplatňujeme nutnosť vložiť dátum narodenia)
 • Musia obsahovať informáciu, že našim cieľom nie je propagácia nadmernej konzumácie alkoholu
 • Musia obsahovať naše zodpovednostné správy – upozornenie, že naše produkty sú určené iba pre plnoletých, informácie o nezlučiteľnosti konzumácie alkoholu a tehotenstva, ako aj upozornenie, že alkohol za volant nepatrí
 • Stránky musia byť priebežne monitorované a prípadný nevhodný obsah musíme ihneď vymazať

Aký je náš záväzok v oblasti prevencie pitia maloletých?

 1. Do roku 2024 zavedieme na všetkých našich alkoholických výrobkoch, ako aj prípadných nealkoholických radách rozširujúcich naše alkoholické značky, jasný symbol alebo slovné označenie upozorňujúce na vekové obmedzenie užívania daných výrobkov.
 2. Komunikáciu prípadných nealkoholických rád rozširujúcich naše alkoholické značky nebudeme cieliť na maloletých.
 3. Posilníme doterajšie opatrenia v snahe zabrániť tomu, aby sa maloletí dostali k nášmu obsahu v digitálnom prostredí.
 4. Prizveme maloobchodníkov, veľkoobchodníkov a distribútorov, aby s nami spolupracovali pri určovaní toho, ako implementovať najlepšie postupy v celosvetovom meradle týkajúce sa overovania veku.
 5. Prizveme online maloobchodníkov a doručovacie služby, aby sa k nám pridali pri vývoji globálnych štandardov pre on-line predaj alkoholu.