Vytvárame také prostredie, aby sa naši zamestnanci cítili v práci spokojne a bezpečne. Dbáme na to, aby každý mal možnosť naplno využiť svoj potenciál bez ohľadu na odlišnosti alebo pohlavie.

V pivovare vo Veľkom Šariši, v 6 distribučných centrách po celom Slovensku a v administratívnej centrále v Bratislave zamestnáva Plzeňský Prazdroj Slovensko viac ako 550 ľudí.

Starostlivosť o pohodu zamestnancov

Prioritou je pre nás férové odmeňovanie. Mzdy zamestnancov každoročne rastú a ich zvyšovanie je zakotvené v kolektívnej zmluve.

Zamestnancom prispievame významnou čiastkou na doplnkové dôchodkové poistenie, aktuálne vo výške 420 € ročne. Tento benefit využíva v súčasnosti takmer 68 % zamestnancov.

Investujeme aj do vzdelávania našich zamestnancov. K plnému využitiu svojho potenciálu si môžu zamestnanci vytvárať individuálne rozvojové plány. Na ich základe pravidelne vyhodnocujeme a plánujeme ich kariérnu cestu, potenciál a výkon. V rámci vzdelávania vychovávame aj budúcu generáciu sládkov.

Samozrejmosťou je u nás pružná pracovná doba, možnosť práce z domu a ďalšie benefity.

Pokračujeme v projekte Garden, ktorého cieľom je spríjemniť pracovné prostredie všetkým zamestnancom vo výrobe, kanceláriách i distribučných centrách. V roku 2019 sme do zlepšenia pracovného prostredia investovali viac ako 110-tisíc eur. Mimo projektu Garden sme investovali aj do zariadenia nového distribučného centra v Tovarníkoch – v celkovej hodnote viac ako 87 500 eur.

V pivovare vo Veľkom Šariši sa opäť konal takzvaný Family Day, na ktorom sa stretávajú celé rodiny našich zamestnancov s vedením spoločnosti i medzi sebou navzájom. Neformálna atmosféra a množstvo zábavy približuje našu firmu zamestnancom a ich rodinám.

Na význam zdravia a prevenciu upozorňujeme počas Dní zdravia, ktoré realizujeme naprieč celou firmou.

V roku 2019 sme realizovali prieskum spokojnosti našich zamestnancov. Zapojilo sa doň 72 % zamestnancov. Na základe výsledkov:

 • 78 % by odporučilo Plzeňský Prazdroj Slovensko ako skvelú firmu, kde je dobré pracovať,
 • 78 % vníma svoju budúcnosť vo firme pozitívne,
 • 83 % má možnosť učiť sa nové veci a rozvíjať svoje zručnosti,
 • 79 % sa domnieva, že jeho/jej nadriadený/nadriadená vytvára pozitívnu atmosféru v tíme.

Bezpečnosť práce

V roku 2019 sme na Slovensku zaznamenali celkovo 5 pracovných úrazov. Z toho 2 úrazy mali naši vlastní zamestnanci vo výrobe v pivovare. Tri pracovné úrazy sme zaznamenali v rámci nášho dodávateľsko-odberateľského reťazca. Z toho 2 boli úrazy špeciálnych kontraktorov a 1 úraz mal náš vlastný zamestnanec. Oproti roku 2018 sme tak, žiaľ, zaznamenali navýšenie, keďže sme vtedy evidovali len jeden pracovný úraz.

Aby sme týmto úrazom predišli, neustále prijímame nové opatrenia na zvyšovanie bezpečnosti práce a znižovanie rizík, a to ako technickými prostriedkami, tak i školeniami a kontrolami.

Ako sa volá program, prostredníctvom ktorého zlepšujeme pracovné prostredie našich zamestnancov?

alebo
Chyba ☹

Diverzita

Pokračujeme vo vytváraní inkluzívneho prostredia. V našej spoločnosti pracuje mnoho žien, a to i vo vedúcich funkciách.

V roku 2019 predstavovali ženy
vo vedení spoločnosti 37 percent

Do debát v rámci našej stratégie rodovej diverzity sa zapája najvyššie vedenie spoločnosti.

Etika

Etickosť a transparentnosť patria medzi základné hodnoty našej spoločnosti. Tejto oblasti sa detailne venuje etický komisár, v ktorého zodpovednosti je dohľad nad dodržiavaním všetkých interných procesov. Spôsoby implementácie etických princípov spoločnosti, vyšetrovanie a riešenie podozrení z neetického správania definuje Etická komisia, ktorú tvoria generálny riaditeľ, riaditeľ ľudských zdrojov a finančný riaditeľ.

Nezávislým partnerom Etickej komisie je čestná funkcia Ombudsmana, ktorý je volený zamestnancami na 3-ročné obdobie. Zodpovedá za správne vykonávanie procesov a pomáha zamestnancom riešiť otázky v oblasti etiky.

Vyšetrovanie konkrétneho správania rieši tzv. Etický Response Tím, ktorý tiež dohliada na vykonanie prijatých nápravných riešení. Na závažné porušenia etických princípov môžu zamestnanci, bez možných recipročných prejavov pomsty, alebo ak existuje obava z neúplného vyšetrenia alebo dokonca zabránenia vyšetrenia, využívať aj externú etickú linku, tzv. Whistleblowing.

Kolektívna zmluva

Podľa novej kolektívnej zmluvy uzatvorenej koncom roka 2019 na obdobie 2020-2021 sa navýšia základné mzdy zamestnancov v mzdových stupňoch 8 až 14, pričom navýšenie je rozdelené na 2 fázy - v apríli 2020 v priemere o 5 % a o rok neskôr o ďalšie 4 %. Spoločnosť okrem toho zaviedla nový bonus pre zamestnancov vo výrobe a logistike, ktorý je závislý od finančných výsledkov spoločnosti. Bonusy sa tak pridávajú k už zavedenému odmeňovaniu formou kvartálneho bonusu vo výške 10 % a sú na ročnej báze vo výške 2 % za rok 2020 a 4 % za rok 2021.

Duálne vzdelávanie

Aj v roku 2019 sme pokračovali vo výchove novej generácie odborníkov na výrobu piva a sladu. Pivovar Šariš v spolupráci so Strednou odbornou školou obchodu a služieb v Prešove realizujú v rámci duálneho vzdelávania trojročný odbor Biochemik – výroba piva a sladu.

Pre aktuálnych aj budúcich študentov je priamo v priestoroch Pivovaru Šariš k dispozícii učebňa s potrebným vybavením. K štandardu praxe patrí aj zabezpečenie pracovného oblečenia, ochranných pracovných pomôcok a stravy. Študenti môžu využívať aj výhody štipendijného programu, navyše pre žiakov druhého a tretieho ročníka je samozrejmosťou aj odmena za aktívny výkon praxe.

Skúsenosti študenti získavajú priamo od desiatky zamestnancov pivovaru, ktorí prešli certifikáciou na inštruktorov duálneho vzdelávania.

Zamestnancom poskytujeme tieto benefity:

 • flexibilné formy práce
 • možnosť čiastočných úväzkov
 • prednostné plánovanie dovolenky v letných mesiacoch pre rodičov
 • nárok na 1 deň neplateného voľna pri nástupe dieťaťa do škôlky/školy
 • nárok na 2 dni voľna na vlastnú svadbu
 • nárok na 1 deň voľna na svadbu dieťaťa
 • nárok na 2 dni plateného voľna na regeneráciu pracovnej sily
 • program na udržiavanie kontaktu s rodičmi na materskej/rodičovskej dovolenke
 • príspevok 222 € mesačne na predškolskú starostlivosť pre zamestnancov vracajúcich sa z materskej/rodičovskej dovolenky skôr do zamestnania
 • Multisport karty pre zamestnancov
 • odmena vo forme odberu našich výrobkov
 • príspevok na stravovanie
 • príspevok zo sociálneho fondu na individuálne účely – možnosť výberu príspevku na zdravotnú starostlivosť alebo doplnkové dôchodkové poistenie
 • príspevok na preventívnu zdravotnú starostlivosť
 • vianočná odmena, vyplácaná aj zamestnancom na rodičovskej dovolenke
 • odmena pri významných pracovných výročiach
 • odmena za darovanie krvi
 • odmena za odporučenie nového zamestnanca
 • rekreačné poukazy
 • rekondičné pobyty pre špecifické skupiny zamestnancov

Dni zdravia pripomenuli význam prevencie

Ako byť počas jesene fit – to bola hlavná téma viacerých aktivít v druhej polovici roka 2019 pod hlavičkou Dní zdravia. Ich cieľom bolo najmä pripomínať význam prevencie pre zachovanie dobrého zdravia a kondície.

Zamestnanci si tak mohli vychutnať čerstvé ovocie, zdravú desiatu a vitamínové balíčky. Okrem toho pre nich spoločnosť pripravila špeciálnu e-knihu s receptami na zdravé jedlá.

Zvyšujeme bezpečnosť práce

Aby sme mohli zaviesť účinné preventívne opatrenia, musíme vedieť, ako sa zamestnanci pri práci správajú, aké majú návyky, či dodržiavajú všetky bezpečnostné predpisy, a potom všetko vyhodnotiť. K tomu slúžia Safety observations, tedy pozorovania ľudí pri práci. Celkovo v roku 2019 bolo na pracoviskách spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko vykonaných 678 pozorovaní. Popri tom realizujeme Safety inspections, teda bezpečnostné kontroly na pracoviskách. Tých sme vykonali na našich pracoviskách 132. Do Site leadership sú zapojení manažéri pivovaru a vedúci jednotlivých úsekov – takýchto pozorovaní bolo vykonaných viac ako 100.

Vykonali sa aj viaceré technické opatrenia k zvýšeniu bezpečnosti na pracoviskách, napríklad aj rozšírenie plechovkovej linky, ktorej súčasťou bola aj výmena pôvodného plniča za nový so zachytávačom CO2, s čím súviselo aj zlepšenie pracovného prostredia na samotnej plechovkovej linke, vďaka minimalizácii výskytu zvýšených hodnôt CO2. Na vybraných distribučných centrách boli inštalované bezpečnostné bariéry vymedzujúce komunikáciu určenú pre pohyb chodcov od manipulačnej plochy, čím došlo k zvýšeniu bezpečnosti pri pohybe v uvedených priestoroch.

Významnú úlohu v bezpečnosti práce zohrávajú školenia zamestnancov. Jednými z najefektívnejších foriem školení sú interaktívne Safety Camp, ktorými prešlo v roku 2019 cca 30 ľudí a taktiež praktické školenia priamo na pracoviskách, ktoré v roku 2019 boli zamerané hlavne na vykonávanie prác vo výškach bezpečným spôsobom. Zamerali sme sa na pracovníkov údržby, pretože práve pri nimi vykonávaných činnostiach je riziko úrazu vyššie. V nasledujúcom roku sa chceme zamerať v Safety Campoch na manažérov a vedúcich pracovníkov, ktorí musia ísť svojim podriadeným v oblasti bezpečnosti práce príkladom.

Veľkú pozornosť venujeme v Plzeňskom Prazdroji Slovensko školeniu vodičov. Veľkú vlnu školení sme začali ešte v novembri 2018 a tieto pokračovali v prvých mesiacoch roku 2019. Počty nehôd našich vodičov sa aj vďaka týmto aktivitám postupne znižujú.

Boríme mýty: ženy do pivovarníctva patria

Ženy u nás pracujú na všetkých možných pozíciách – od výroby cez odborné pivovarské pozície až po manažérske pozície. Spustili sme procesy, ktoré napomáhajú k rodovej diverzite v spoločnosti – napr. pravidelne monitorujeme spravodlivé odmeňovanie našich zamestnancov a zamestnankýň bez ohľadu na pohlavie.

Naprieč spoločnosťou vytvárame vekovo a rodovo rozmanité tímy, čo sa nám osvedčilo. Je to inšpirujúce pre všetkých členov tímu, pretože každý prináša iné zaujímavé nápady a podnety.

Ponúkame viaceré benefity, ktoré pomáhajú v zlaďovaní pracovného a rodinného života. Pri nástupe dieťaťa do školy alebo škôlky má rodič, náš zamestnanec, nárok na jeden deň neplateného voľna. Pracovník, matka alebo otec, ktorý sa chce skôr vrátiť z materskej alebo rodičovskej dovolenky, má nárok na príspevok až 222 eur mesačne na predškolskú starostlivosť. Pre pozície, kde je to možné, umožňujeme prácu z domu alebo prácu na skrátený úväzok.

Keďže v porovnaní s predchádzajúcim obdobím zaznamenávame klesajúci trend zastúpenia žien na manažérskych pozíciách (v roku 2015 tvorili ženy 42 % manažérov), hľadáme spôsoby ako povzbudiť ženy v ich kariérnom raste. Počítame s vytvorením projektových tímov, ktoré budú pracovať na identifikácii a rozvoji talentovaných žien. Pri nábore chceme postupovať tak, aby bol na shortliste kandidátov vyrovnaný počet žien a mužov.