Zamestnanci

Bohatstvo každej spoločnosti spočíva vo vynikajúcom renomé, skvelých produktoch, v know-how, prístupe na trhy, v dobrej finančnej kondícii a hlavne výnimočných zamestnancoch.

Svojich zamestnancov podporujeme predovšetkým tromi cestami:

 1. Mzdovou politikou, ktorú reprezentuje pravidelný rast miezd a podiel výkonnostnej zložky.
 2. Radom nefinančných benefitov ako darčekové poukazy podľa vlastného výberu, produkty našej spoločnosti alebo príspevok na škôlku pre zamestnancov vracajúcich sa z materskej/rodičovskej dovolenky skôr do zamestnania.
 3. Rôznymi formami vzdelávania, do ktorých investujeme.

Mzdová politika

Plzeňský Prazdroj Slovensko prevádzkuje jeden pivovar v Prešovskom kraji, centrálu v Bratislave a obchodno-distribučné centrá po celom Slovensku. Celkový počet zamestnancov bol 534 na konci roku 2017.

Na roky 2018 a 2019 sme v kolektívnej zmluve zakotvili rast miezd všetkých našich zamestnancov o 11 %. Navýšenie prebehne v dvoch fázach, pričom tá prvá navýši mzdy od apríla 2018 priemerne o 6 % a tá druhá od apríla 2019 o 5 %.

O úspechy našej firmy sa delíme s každým jej zamestnancom. V minulom roku sme tak všetkým zamestnancom vyplatili jednorazové mimoriadne odmeny za vynikajúce výsledky spoločnosti vo výške 150 eur.

Na zosúladenie osobného a pracovného života ponúkame celý rad nástrojov:

 • flexibilné formy práce,
 • možnosť čiastočných úväzkov,
 • prednostné plánovanie dovolenky v letných mesiacoch pre rodičov,
 • nárok na 1 deň neplateného voľna pri nástupe dieťaťa do škôlky/školy,
 • nárok na 2 dni voľna na vlastnú svadbu,
 • nárok na 1 deň voľna na svadbu dieťaťa,
 • program na udržiavanie kontaktu s rodičmi na materskej/rodičovskej dovolenke,
 • darčekové poukazy podľa vlastného výberu,
 • príspevok 250 EUR mesačne na predškolskú starostlivosť pri skoršom nástupe do práce.

Diverzita

Práca v kolektívoch, kde sú zastúpené ženy aj muži, rôzne vekové kategórie či národnosti, prináša nové riešenia a pohľady na vec. Diverzita v práci je konkurenčnou výhodou a my sme sa v posledných rokoch zamerali predovšetkým na podporu genderovej rozmanitosti. Intenzívne sa tejto téme venujeme, vďaka čomu sa nám podarilo vytvoriť pracovné prostredie, ktoré stojí na rovnakých príležitostiach. V roku 2017 bol počet žien v senior manažérskych pozíciách v Plzeňskom Prazdroji Slovensko na úrovni 38 %.

Celoživotné vzdelávanie

Vzdelávanie je jedným z najdôležitejších benefitov, ktoré môže zamestnávateľ svojim zamestnancom poskytnúť. K plnému využitiu svojho potenciálu môžu naši zamestnanci využívať rôzne formy vzdelávania:

Pre rôzne skupiny našich zamestnancov sme vytvorili programy, ktorých cieľom je rozvíjať dané odborné vedomosti a zručnosti - nech ste u nás nováčikom alebo skúseným harcovníkom. Už niekoľko rokov tak funguje napríklad tzv. Sales Akadémia Plzeňského Prazdroja Slovensko. Vlani sme úspešne zakončili špeciálny rozvojový plán pre manažérov Leadership Fundamentals, ktorým prešlo viac ako 400 našich zamestnancov v rôznych manažérskych pozíciách zo Slovenska a Českej republiky.

 

Najväčší záujem je tradične o angličtinu. Nasledujú mäkké zručnosti.

 

Sme výrobnou spoločnosťou, a preto kladieme dôraz na kvalitu a bezpečnosť práce v našom šarišskom pivovare. Vlani sme prvýkrát v histórii spoločnosti vytvorili a zrealizovali tzv. Safety Camp, kde sa interaktívne a praktickou formou zamestnanci z výroby učili o zásadách bezpečnosti práce.

Bezpečné a zdravé pracovné
prostredie na prvom mieste

Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci je pre nás na prvom mieste. V roku 2017 sme uskutočnili rozsiahlu internú kampaň zameranú na zvýšenie povedomia o základných princípoch a pravidlách bezpečnosti práce, a to aj mimo pracovného prostredia.

Okrem toho sme v rámci česko-slovenského projektu Garden vynaložili investície v približnej hodnote 743 tisíc eur (za ČR a SR) na zlepšenie pracovného prostredia svojich zamestnancov vo všetkých našich pivovaroch (spolu päť pivovarov za obe krajiny), obchodno-distribučných centrách, pražskej a bratislavskej centrále.

Dobrovoľníctvo: pomáhame! Zn. radi :)

 
13%
zamestnancov
sa zapojilo do dobrovoľníckych aktivít v roku 2017

Dobrovoľníctvo sa stalo neoddeliteľnou súčasťou našej firemnej kultúry. Naši zamestnanci sa zapájajú do dobrovoľníckych aktivít po celom Slovensku.

Zamestnanci výroby v pivovare Šariš pravidelne prikladajú ruky k zveľaďovaniu prostredia mesta Veľký Šariš. Pod záštitou Komunitnej nadácie Veľký Šariš a podporou samosprávy mesta pomáhajú s výsadbou zelene a úpravami v meste.

Na celom Slovensku majú zamestnanci možnosť sa individuálne alebo kolektívne zapojiť do akcie Deň dobrovoľníctva, ktorá patrí medzi najväčšie podujatia firemného dobrovoľníctva na Slovensku. Akciu pod názvom NAŠE MESTO zastrešuje nadácia Pontis. Na pár hodín tak vymenia stoličky v kanceláriách za iné prostredie a zároveň pomôžu dobrej veci. Pomocnú ruku tak poskytnú napríklad pri zmysluplných aktivitách ako upratovanie interiérov škôl, škôlok, centier voľného času, vytváranie exteriérových športových aktivít pre komunitné centrá, úprava vonkajšieho prostredia rôznych areálov, čistenie prírodných lokalít, poskytovanie osobnej podpory starším alebo imobilným občanom, výroba potrebných materiálov, ako sú lavičky, oplotenia, chodníky, hojdačky a pod.