Tento rok vydáva Plzeňský Prazdroj Slovensko svoju štvrtú správu o trvalo udržateľnom rozvoji.

Je pre nás dôležité a prirodzené transparentne informovať verejnosť o všetkých dôležitých aspektoch nášho podnikania.

Snažíme sa byť zodpovednými aj tým, že zbytočne netlačíme dokumenty na papier. I tento rok preto zostávame verní elektronickému spracovaniu správy o našom zodpovednom podnikaní. Už tretí rok sa o našich aktivitách a stratégii na ďalšie roky môžete dozvedieť v atraktívnej on‑line podobe.

Novinkou tejto správy za rok 2019 je väčšia štruktúrovanosť textu, a teda lepšia prehľadnosť. Veríme, že naša Správa o trvalo udržateľnom rozvoji zaujme tak odborníkov, ako aj širokú verejnosť.

Naším cieľom je nielen podeliť sa o naše skúsenosti a transparentne informovať o našich úspechoch i nedostatkoch, ale tiež zvyšovať všeobecnú informovanosť o udržateľnom podnikaní a nových trendoch v tejto oblasti. V správe nájdete i kvíz, kde si overíte, ako veľa toho viete o našom zodpovednom prístupe k podnikaniu.

Správy za predchádzajúce roky nájdete tu:

2018 | 2017 | 2016

Táto správa prináša prehľad o tom, aký pokrok sme dosiahli v Plzeňskom Prazdroji Slovensko v období od 1. januára 2019 do 31. decembra 2019. A to vo vzťahu k stanoveným cieľom a stratégii nášho programu trvalo udržateľného rozvoja. Ten komplexne pokrýva strategické oblasti nášho podnikania vo vzťahu k ich environmentálnym, sociálnym a ekonomickým vplyvom.

Rovnako našim programom reflektujeme Ciele udržateľného rozvoja OSN (SDGs), ktoré boli prijaté na samite OSN v septembri 2015. Veríme, že spoluprácou so všetkými stakeholdermi naprieč jednotlivými sektormi môžeme tieto ciele dosiahnuť.

Naše úsilie sústreďujeme nao týchto deväť cieľov:

Podrobné informácie o napĺňaní cieľov SDGs nájdete tu.

Kvalita zdravia a života

Zaistiť zdravý život a zvyšovať jeho kvalitu pre všetkých v akomkoľvek veku

3.5 Posilniť prevenciu a liečbu užívania návykových látok, vrátane užívania narkotík a škodlivého užívania alkoholu.

Aktivity Plzeňského Prazdroja Slovensko:

 • Zodpovedná marketingová komunikácia
 • Preventívne programy
 • Školenia

Viac informácií tu

Rodová rovnosť

Dosiahnuť rodovú rovnosť a posilniť postavenie všetkých žien a dievčat

5.5 Zabezpečiť ženám rovnaké príležitosti a plnú a efektívnu účasť na rozhodovaní na všetkých úrovniach v politickom, ekonomickom i verejnom živote.

Aktivity Plzeňského Prazdroja Slovensko:

 • Podpora rovnakých pracovných podmienok bez ohľadu na pohlavie.
 • Podpora žien vo vedení spoločnosti.
 • Podpora flexibility a zlaďovania pracovného a rodinného života.

Viac informácií tu

Čistá voda a hygiena

Zabezpečiť všetkým dostupnosť vody a sanitačných zariadení a udržateľné hospodárenie s nimi

6.3 Do roku 2030 zlepšiť kvalitu vody znížením jej znečisťovania, zamedzením vyhadzovania odpadov do vody a minimalizáciou vypúšťania nebezpečných chemických látok do vody, znížiť na polovicu podiel znečistených odpadových vôd a podstatne zvýšiť recykláciu a bezpečné opätovné využívanie vody v celosvetovom meradle.

6.4 Do roku 2030 podstatne zvýšiť efektivitu využívania vody vo všetkých sektoroch a zabezpečiť udržateľný odber a dodávky pitnej vody tak, aby bol vyriešený nedostatok vody a podstatne sa znížil počet ľudí trpiacich jej nedostatkom.

Aktivity Plzeňského Prazdroja Slovensko:

 • Efektívne využívanie vodných zdrojov a znižovanie spotreby.

Viac informácií tu

Dostupná a čistá energia

Zabezpečiť prístup k cenovo dostupným, spoľahlivým, udržateľným a moderným zdrojom energie pre všetkých

7.2 Do roku 2030 podstatne zvýšiť podiel energie z obnoviteľných zdrojov na celosvetovom energetickom mixe.

Aktivity Plzeňského Prazdroja Slovensko:

 • Investujeme do nových technológií. Za posledných 10 rokov sme znížili spotrebu energie takmer o polovicu a hodnoty emisií CO2 neustále znižujeme.
 • Zvyšujeme podiel zelenej energie a do roku 2030 bude naša prevádzka v pivovare uhlíkovo neutrálna.
 • Do roku 2025 plánujeme znížiť emisie CO2 o polovicu v porovnaní s rokom 2015.

Viac informácií tu

Dôstojná práca a ekonomický rast

Podporovať trvalý, inkluzívny a udržateľný hospodársky rast, plnú a produktívnu zamestnanosť a dôstojnú prácu pre všetkých

8.2 Dosiahnuť vyššiu úroveň ekonomickej produktivity pomocou diverzifikácie, technologického rozvoja a inovácií, okrem iného aj zameraním sa na odvetvia s vysokou pridanou hodnotou a s vysokým podielom ľudskej práce.

8.5 Do roku 2030 dosiahnuť plnú a produktívnu zamestnanosť a zabezpečiť dôstojnú prácu pre všetky ženy a mužov, vrátane mladých ľudí a osôb so zdravotným postihnutím, a zabezpečiť rovnakú odmenu za rovnakú prácu.

8.8 Chrániť práva a podporovať bezpečné a stabilné pracovné podmienky pre všetkých pracujúcich, vrátane pracujúcich migrantov - najmä žien a ľudí s nebezpečným povolaním.

Aktivity Plzeňského Prazdroja Slovensko:

Priemysel, inovácie a infraštruktúra

Vybudovať odolnú infraštruktúru, podporovať inkluzívnu a udržateľnú industrializáciu a inovácie

9.4 Do roku 2030 zmodernizovať infraštruktúru a zdokonaliť vybavenie priemyselných podnikov tak, aby boli udržateľné, účinnejšie využívali zdroje; ďalej využívať viac čistých a k životnému prostrediu šetrných technológií a výrobných procesov; zapoja sa všetky štáty s ohľadom na svoje možnosti.

Aktivity Plzeňského Prazdroja Slovensko:

 • Pravidelne investujeme do modernizácie nášho vybavenia v pivovare, čím zvyšujeme efektivitu využívania všetkých zdrojov a znižujeme energetickú náročnosť výroby.

Viac informácií tu

Zodpovedná spotreba a výroba

Zabezpečiť udržateľnú spotrebu a výrobu

12.2 Do roku 2030 dosiahnuť udržateľné hospodárenie s prírodnými zdrojmi a ich efektívne využívanie.

12.4 Do roku 2020 dosiahnuť k životnému prostrediu šetrného nakladania s chemickými látkami a odpadom počas celého ich životného cyklu, v súlade s dohodnutými medzinárodnými rámcami, a výrazne znížiť ich uvoľňovanie do ovzdušia, vody a pôdy tak, aby sa minimalizoval negatívny účinok na ľudské zdravie a životné prostredie.

12.5 Do roku 2030 výrazne znížiť produkciu odpadov pomocou prevencie, redukcie, recyklácie a opätovného používania.

12.6 Podporovať podniky, najmä veľké a nadnárodné spoločnosti, aby prijali trvalo udržateľné postupy a začlenili informácie o udržateľnosti do svojich pravidelných správ.

12.8 Do roku 2030 zabezpečiť, aby ľudia v celom svete mali relevantné informácie a povedomie o trvalo udržateľnom rozvoji a životnom štýle v súlade s prírodou.

Aktivity Plzeňského Prazdroja Slovensko:

 • Pristupujeme k podnikaniu zodpovedne. Trvalo udržateľný rozvoj je integrálnou súčasťou nášho podnikania. Viac informácií tu.
 • Za posledných 10 rokov sme investovali milióny eur do nových a udržateľných technológií či už v oblasti vodohospodárstva, energetiky alebo obalového hospodárstva. Zavádzame princípy cirkulárnej ekonomiky v oblasti obalového a odpadového hospodárstva. Viac informácií tu.
Ochrana klímy

Prijať okamžité opatrenia na boj so zmenou klímy a zvládanie jej vplyvu

13.1 Vo všetkých krajinách zvýšiť odolnosť a schopnosť adaptácie na nebezpečenstvo súvisiace s klímou a prírodnými katastrofami.

Aktivity Plzeňského Prazdroja Slovensko:

 • V spolupráci s partnermi chceme zavádzať inovatívne riešenia pestovania pivovarníckych surovín, ktoré by reagovali na zmenu klimatických podmienok. Viac informácií tu.
 • Staráme sa o vodné zdroje a efektívne ich využívame.
 • Neustále znižujeme emisie CO2 a spotrebu energií.

Viac informácií tu

Partnerstvá za ciele

Oživiť globálne partnerstvo pre trvalo udržateľný rozvoj a posilniť prostriedky pre jeho uplatňovanie

17.16 Posilniť globálne partnerstvo pre udržateľný rozvoj podporované viacstranným partnerstvom v prospech mobilizácie a zdieľania vedomostí, expertízy, technológií a finančných zdrojov na podporu dosiahnutia cieľov trvalo udržateľného rozvoja vo všetkých krajinách, najmä rozvojových.

17.17 Podnecovať a podporovať efektívne partnerstvo verejných inštitúcií, partnerstvá verejného a súkromného sektora a partnerstvá v rámci občianskej spoločnosti, a to na základe skúseností a využívania zdrojových stratégií partnerstva.

Aktivity Plzeňského Prazdroja Slovensko:

 • Spoločne s partnermi hľadáme efektívne a udržateľné riešenia naprieč dodávateľským reťazcom.
 • Spolupracujeme s obcami, mestami i krajmi, kde podnikáme. Chceme byť dobrým susedom.
 • Podporujeme neziskové organizácie a spoločne vytvárame projekty, ktoré zlepšujú život komunít. Viac informácií tu.
 • Spoločne s neziskovými organizáciami podporujeme zodpovednú konzumáciu našich výrobkov. Viac informácií tu.

Zdroje údajov

Zdrojom nefinančných údajov za hodnotené obdobie je interný systém, ktorý agreguje dáta o trvalo udržateľnom rozvoji na ročnej báze. Systém umožňuje komplexne sledovať vývoj vo všetkých definovaných strategických oblastiach nášho podnikania. Všetky údaje musia byť prekontrolované a schválené riaditeľmi jednotlivých sekcií, ktorí sú súčasťou najvyššieho vedenia Plzeňského Prazdroja Slovensko.

Ocenenia

V roku 2019 získal Plzeňský Prazdroj Slovensko ocenenie za príkladný a ústretový prístup k ľuďom staršej generácie Senior Friendly. Súťaž už štvrtý rok na Slovensku organizuje občianske združenie Bagar a kreatívny Klub Luna.

Prazdroj sa súťaže zúčastnil po prvý raz a uspel v kategórii Veľké firmy, kde spolu so spoločnosťou Mondi a RTVS, dostal cenu za starostlivosť a benefity pre zamestnancov, ktoré dokazujú, že firma už teraz myslí na dôchodok súčasných zamestnancov (príspevok na doplnkové dôchodkové poistenie, zdravotné benefity a dôraz na bezpečné a príjemné pracovné prostredie). Porota ocenila aj pravidelné stretnutia, ktoré sú organizované s bývalými zamestnancami.

SENIOR FRIENDLY

Stakeholderi a dialóg

Jednými zo základných hodnôt nášho podnikania sú partnerstvo a spolupráca. Preto sa zameriavame na dôkladné mapovanie všetkých partnerov – stakeholderov a dialóg o ich očakávaniach a potenciálnych rizikách, ktoré nás môžu ovplyvniť.

Vieme, že naši zamestnanci, zákazníci a dodávatelia, ale aj vláda a komunitné organizácie ovplyvňujú našu firmu, a teda aj jej úspechy. Rovnako máme sami prostredníctvom svojich aktivít a prístupov vplyv na ich spokojnosť a výsledky. V neposlednom rade sú to práve naši stakeholderi, kto nám pomáha ukazovať smer, ktorým by sme sa mali v budúcnosti uberať.

Najdôležitejšími stakeholdermi našej spoločnosti sú:

V roku 2019 sme realizovali vôbec prvú analýzu očakávaní našich partnerov na Slovensku, a to prostredníctvom devätnástich individuálnych rozhovorov s vybranými zástupcami partnerských organizácií, verejnej správy, ako aj našich zamestnancov. Okrem toho sme čerpali informácie z tvrdých dát skrz realizované prieskumy spokojnosti medzi našimi dodávateľmi, zákazníkmi a zamestnancami.

Na základe danej analýzy sme identifikovali 20 tém, ktorých dôležitosť a dopad na firmu hodnotili všetci členovia výkonného výboru.

Etika a integrita

Etika a transparentnosť patria medzi základné hodnoty našej spoločnosti. V minulých rokoch sme aktualizovali internú smernicu etického správania, aby lepšie reflektovala súčasné dianie a nové výzvy v spoločnosti. Všetci zamestnanci sa s ňou oboznámili a absolvovali e‑learning týkajúci sa tejto problematiky.

O implementácii našich etických pravidiel sa dočítate viac v sekcii Zamestnanci.

Kontakt

Veľmi nás zaujíma váš názor na naše aktivity v oblasti udržateľnosti biznisu a budeme radi, ak sa o ne s nami podelíte.

Monika Matyáštíková Monika Krejčí
manažérka firemnej zodpovednosti
pre Českú republiku a Slovensko Monika.Krejci@asahibeer.cz

20 tém

Medzi oblasti, ktoré sa v matici ocitli najvyššie, t. j. majú najvyššiu dôležitosť pre partnerov a zároveň najväčší dopad na firmu, patria: sucho a potrebná ochrana vodných zdrojov; zmierňovanie dopadov a adaptácia na zmenu klímy; podpora udržateľného poľnohospodárstva; ako aj zavádzanie princípov cirkulárnej ekonomiky do našich procesov a produktov.

Naši externí a interní stakeholderi okrem toho od nás očakávajú, že budeme reagovať na nedostatočný pool zamestnancov. Našou ambíciou je preto vytvoriť inkluzívne pracovné prostredie, v rámci ktorého má každý človek bez rozdielu možnosť realizovať sa a rásť, čím môžeme prilákať talenty z rôznych vekových, rodových alebo iných skupín.