O správe

Tento rok vydáva Plzeňský Prazdroj Slovensko svoju správu o trvalo udržateľnom rozvoji druhýkrát.

Vnímame, aké dôležité a prirodzené je informovať verejnosť o všetkých dôležitých aspektoch svojho podnikania.

V tomto roku sme pristúpili k zmene spracovania našich aktivít v tejto oblasti.

V snahe priblížiť svoju stratégiu a aktivity v oblasti trvalo udržateľného rozvoja širokej verejnosti v ľahko prístupnom, zrozumiteľnom a pútavom formáte vznikla táto webová stránka, ktorá plne nahrádza pôvodný PDF formát našej správy za rok 2016. Tú si možno aj naďalej stiahnuť tu.

Webová správa prináša prehľad o pokroku vo vzťahu k stanoveným cieľom a stratégii nášho programu trvalo udržateľného rozvoja. Ten komplexne pokrýva strategické oblasti nášho podnikania vo vzťahu k ich environmentálnym, sociálnym a ekonomickým vplyvom.

Informácie, ktoré nájdete v tejto webovej správe, zahŕňajú obdobie od 1. januára 2017 do 31. decembra 2017. Dôvodom pre túto úpravu reportovacieho obdobie je prechod z nášho pôvodného finančného roka (od apríla do marca nasledujúceho roku) na nový kalendárny rok. Zmena nastala v súvislosti so zmenou vlastníka našej spoločnosti, keď 31. marca  2017 prevzala našu spoločnosť japonská skupina Asahi Group Holding.

V niektorých prípadoch došlo k zachovaniu fiškálnych rokov aj pre rok 2017 (tzv. F18 od apríla 2017 do marca 2018) z dôvodov porovnateľnosti naprieč rokmi. Podobne v niektorých prípadoch nedošlo k prepočtu skráteného firemného kalendárneho roka C17 (apríl - december 2017) na štandardný kalendárny rok (január - december 2017), ktorý je základom pre túto webovú správu. Na tieto zmeny je vždy upozornenie na príslušných grafoch.

V marci roku 2018 zároveň došlo k zmene obchodného názvu našej spoločnosti z Pivovarov Topvar na Plzeňský Prazdroj Slovensko.

Pri tvorbe tejto webovej správy boli pre nás vodítkom a inšpiráciou celosvetovo využívané reportovacie rámce, ako je Global Reporting Initiative GRI G4. Vzhľadom k tomu, že táto správa je súčasťou webovej prezentácie spoločnosti Plzeňský Prazdroj Slovensko, sú informácie o firme a finančné ukazovatele dostupné v iných sekciách.

Zdroje údajov

Zdrojom nefinančných údajov za uvedené obdobie reportingu je systém SAM (Sustainable Assessment Matrix), ktorý agreguje dáta o trvalo udržateľnom rozvoji na ročnej báze. Systém umožňuje komplexne sledovať vývoj v siedmich definovaných strategických oblastiach našej udržateľnosti.

Stakeholderi a dialóg

Dobre zavedený proces udržateľnosti prispieva k celkovej udržateľnosti biznisu, a teda v konečnom dôsledku vedie k dosahovaniu podnikateľských úspechov firmy. Sme si toho dobre vedomí, preto sa dôkladne zameriavame na dôležitú súčasť udržateľného podnikania, ktorá spočíva v mapovaní stakeholderov a ich očakávaní a popri tom aj v identifikovaní potenciálnych rizík, ktoré sa môžu v rámci partnerstva vyskytnúť. Plne si totiž uvedomujeme, že sú to práve naši stakeholderi, ktorí ovplyvňujú našu firmu, a teda aj jej úspechy. A rovnako máme sami prostredníctvom svojich aktivít a prístupov vplyv na ich spokojnosť a výsledky, čo vnímame veľmi zodpovedne, pretože spokojní partneri jednoznačne prispievajú k úspechu a trvalo udržateľnému podnikaniu firmy.

V neposlednom rade sú pre nás stakeholderi veľmi dôležití aj preto, že sú to práve oni, kto nám pomáha ukazovať smer, ktorým by sme sa mali v budúcnosti uberať.

Najdôležitejšími stakeholdermi našej spoločnosti sú:

Etickosť a integrita

Etickosť a transparentnosť patria medzi základné hodnoty našej spoločnosti. V našej spoločnosti sa tejto oblasti detailne venuje etický komisár, v ktorého zodpovednosti je dohľad nad dodržiavaním všetkých interných procesov. Spôsoby implementácie etických princípov spoločnosti, vyšetrovanie a riešenie podozrení z neetického správania definuje etická komisia. Nezávislým partnerom etickej komisie je čestná funkcia ombudsmana. Vyšetrovanie konkrétneho správania rieši tzv. Etický Response Tím, ktorý tiež dohliada na vykonanie prijatých nápravných riešení. Vo vážnych prípadoch porušenia etických princípov môžu zamestnanci využívať aj tzv. linku Whistleblowing.

V roku 2017 sme aktualizovali internú smernicu etického správania, aby lepšie reflektovala súčasné dianie a nové výzvy v spoločnosti. Všetci zamestnanci sa s ňou oboznámili a absolvovali e-learning týkajúci sa tejto problematiky.

Kontakt

Veľmi nás zaujíma váš názor na naše aktivity v oblasti udržateľnosti biznisu a budeme radi, ak sa o ne s nami podelíte.

Monika Matyáštíková
manažérka firemnej zodpovednosti pre Českú republiku a Slovensko
Monika.Matyastikova@asahibeer.cz