Chceme byť dobrým susedom tam, kde podnikáme.

Už viac ako dve dekády aktívne podporujeme komunitný život v okolí nášho pivovaru vo Velkom Šariši a snažíme sa udržať miestne tradície. Pomáhame rozvíjať infraštruktúru či chrániť životné prostredie, podporujeme komunitné tradície a cestovný ruch a spolupracujeme tiež pri mimoriadnych udalostiach.

Individuálnym neziskovým organizáciám ponúkame možnosť získať finančnú podporu pre svoje projekty. Ak spĺňate nasledujúce podmienky, môžete sa o pomoc uchádzať aj vy.

Kto sa môže uchádzať o finančnú podporu?

O finančnú podporu môžu požiadať mimovládne subjekty registrované Ministerstvom vnútra, t.j. nadácie, neinvestičné fondy, neziskové organizácie alebo občianske združenia.

Aké projekty podporujeme?

Chceme pomáhať rozvíjať miesta v blízkom okolí nášho pivovaru vo Velkom Šariši. Podporujeme preto širokú škálu nápadov od ekologických projektov, cez projekty podporujúce obnovu turistických atrakcií, až po voľnočasové aktivity a komunitné akcie.

! Sme zodpovedný výrobca alkoholických nápojov. Cieľovou skupinou realizovaných projektov musia byť vždy osoby staršie ako 18 rokov. Aktivity ako napr. letné tábory, školy v prírode, rekonštrukcie detských ihrísk alebo športovísk, vzdelávacie aktivity pre deti alebo iné podobné projekty zamerané na mladších ako 18 rokov nepodporujeme, ani na nich neposkytujeme výrobky alebo reklamné predmety.

Pri hodnotení projektov sa pozeráme predovšetkým na potrebnosť a dopad projektu, mieru a spôsob zapojenia komunít a udržateľnosť projektu po jeho realizácii. Ďalej sledujeme kvalitu spracovania samotnej žiadosti, jasný realizačný plán s jednotlivými krokmi a výsledky a vyváženosť rozpočtu projektu.

V minulosti sme podporili nasledujúce príklady projektov:

  • vzdelávacie kampane v oblasti ochrany životného prostredia,
  • obnova prírodného bohatstva ako remízky alebo mokrade,
  • rozvoj komunitných a voľnočasových aktivít,
  • oživenie verejných priestorov na využívanie miestnymi obyvateľmi,
  • ochranu kultúrneho dedičstva a tradícií, vrátane oživenia drobných pamiatok a miest.

Kde musia byť projekty realizované, aby sme zvážili ich podporu?

Chceme skvalitňovať život v okolí nášho pivovaru. Preto podporujeme projekty v mestách Veľký Šariš, Prešov a ich okolí.

Ako požiadať o finančnú podporu?

Žiadosť o poskytnutie finančnej podpory podávajte cez grantový program E-grant. Po prihlásení do systému si môžete stiahnuť detailné informácie o podmienkach poskytovania finančnej podpory Plzeňským Prazdrojom Slovensko.

! Maximálna výška grantu je 2 000 EUR na jeden projekt. Uvedené neplatí pre dlhodobé a strategické projekty, ktorú sú realizované v súlade s rozhodnutím vrcholového manažmentu Plzeňského Prazdroja Slovensko.

Finančná spoluúčasť žiadateľa je vítaná, nie však nevyhnutná.

Kedy požiadať o finančnú podporu?

Žiadosti posudzujeme dvakrát ročne. O tom, ktorý projekt získa našu podporu rozhodujú zástupcovia pivovaru Šariš v súčinnosti s našimi oddeleniami firemnej zodpovednosti a marketingu.

Harmonogram výberu projektov, ktoré podporíme:

  • 12. marca
  • 30. septembra

Rozhodnutie o poskytnutí/neposkytnutí podpory môžu organizácie očakávať elektronicky do 14 dní od zasadania výberovej komisie.

V prípade akýchkoľvek otázok sa, prosím, obráťte na manažérku firemných vzťahov Jitku Plchovú.


V minulosti podporené projekty