Znižujeme spotrebu zdrojov a zanechávame menšiu uhlíkovú stopu. Všetky vedľajšie produkty výroby druhotne využívame a usilujeme o minimalizáciu množstva odpadov. Obmedzujeme plasty, a preto sme sa rozhodli postupne ukončiť predaj našich značiek v PET fľašiach.

V roku 2019 Plzeňský Prazdroj Slovensko zaznamenal celkové predaje s objemom vyše 1,5 milióna hektolitrov piva. Na Slovensku patríme medzi dvoch najväčších výrobcov týchto nápojov. Sme si preto vedomí svojej povinnosti postupovať pri výrobe a distribúcii našich výrobkov zodpovedne.

Voda

Bez vody pivo uvariť nevieme. V roku 2019 sme na jeden liter zlatistého moku spotrebovali 2,89 litrov vody. Ak by sa to niekomu zdalo priveľa, je dôležité nezabudnúť, že pred 10 rokmi to bolo viac ako 4 litre. Najviac vody potrebujeme na zabezpečenie vysokých hygienických štandardov, pri sanitácii a výplachoch varných sústav a obalov. V pivovare však neúnavne hľadáme spôsoby, ako vodou ešte viac šetriť.

Celkovo sme vlani dosiahli spotrebu
2,89 hl vody na hl piva

Vývoj celkovej spotreby vody, hl/hl piva

V porovnaní s rokom 2018 naša spotreba vody mierne stúpla. Súvisí to s väčšími nárokmi na spotrebu vody pri spustení novej technológie v rámci realizácie projektov výmeny filtračnej linky a modernizácie plechovkovej linky na začiatku roka 2019. K zvýšeniu spotreby vody viedla tiež úprava niektorých sanitačných procesov v záujme vyššej hygieny. Našim cieľom je však tieto procesy ďalej čo najviac optimalizovať.

Kontinuálne znižovanie spotreby vody je stále náročnejší a pomalší proces. Optimalizáciou výrobných procesov dokážeme usporiť už len nepatrné množstvo vody. V Plzeňskom Prazdroji Slovensko sa však chceme posúvať ešte ďalej. V rámci regionálnej skupiny Asahi Breweries Europe Group, ktorej sme súčasťou, sme prijali stratégiu, vďaka ktorej by sme mali do roku 2025 dosiahnuť priemernú hodnotu pomeru voda/pivo 2,75 hl/hl.

Obmedzujeme našu plastovú stopu. Do akého roku skončí Plzeňský Prazdroj Slovensko s predajom piva v PET fľašiach?

alebo
Chyba ☹

Energie

Z našej dlhoročnej skúsenosti vieme, že čím je pivo unikátnejšie, tým viac energie na jeho výrobu spotrebujeme. Neznamená to však, že by sme spali na vavrínoch. V našom pivovare sme už realizovali viaceré projekty na úsporu energií a v priebehu posledných desiatich rokov sme objem spotrebovanej elektrickej a tepelnej energie znížili o takmer 55 %.

Pokles sme dosiahli aj minulý rok, kedy sme na jeden hektoliter piva spotrebovali 77,87 megajoulov energie. Oproti plánu na rok 2019 (77,99 MJ/hl) je to ešte lepší výsledok, čo sa podarilo vďaka využívaniu kondenzátu z varne na ohrev teplej vody pre varňu. Okrem toho sme vďaka prepojeniu leštičiek na sladovni skrátili celý proces, čo tiež prinieslo zníženie spotreby elektrickej energie.

V minulosti nám pri znižovaní energetickej náročnosti našej výroby pomohlo uzatvorenie partnerstva s Čistiarňou odpadových vôd Východoslovenských vodární a kanalizácií. Upustili sme tak od používania vlastnej čistiarne. Okrem toho, mestská čistička dokáže vyrábať zelenú energiu z bioplynu na vlastnú prevádzku a aj pre verejnú sieť. Uzavretím vlastnej čistiarne pivovaru sa zvýšila aj kvalita života obyvateľov mesta Veľký Šariš, ktorí sa často sťažovali na zápach a hluk.

Celkovo sme vlani dosiahli spotrebu
77,87 MJ energie na hl piva

Vývoj celkovej spotreby energie
Pivovar Šariš, MJ/hl piva

V úsporách chceme pokračovať aj naďalej, no zároveň sa sústredíme na výstižnejší ukazovateľ, ktorým je sledovanie našej uhlíkovej stopy.

Celkové emisie
4,32 kg CO2 na hl piva

Vývoj celkových emisií CO2
Pivovar Šariš, kg CO2/hl piva

Našim cieľom je produkciu emisií ďalej znižovať, čo chceme dosiahnuť zvýšením podielu zelenej energie. Všetka nami spotrebovaná elektrická energia by mala do roku 2025 pochádzať z obnoviteľných zdrojov. Vďaka tomu plánujeme do roku 2025 znížiť emisie CO2 o polovicu v porovnaní s rokom 2015.

Ďalšie informácie o monitoringu životného prostredia:

Do roku 2030 plánujeme nahradiť obnoviteľnými zdrojmi všetku energiu, aj tepelnú, a byť tak v našom pivovare CO2 neutrálny.

Okrem toho sa chceme zamerať nielen na náš výrobný závod, ale našim cieľom je v tejto oblasti ovplyvniť celý dodávateľsko-odberateľský reťazec. Našimi aktivitami smerujeme k tomu, aby sme do roku 2050 boli CO2 neutrálny naprieč celým reťazcom.

Doprava

Našu uhlíkovú stopu znižujeme aj optimalizáciou distribúcie a investíciami do automobilového parku.

Nakupujeme výlučne nákladné automobily spĺňajúce normu EURO6 – t.j. majú najmenšiu mysliteľnú uhlíkovu stopu. Za ekologickejšie vozidlá každoročne obmieňame okolo 20 % automobilového parku. V roku 2019 sme v rámci sekundárnej distribúcie vymenili 24 vozidiel za najnovšie EURO 6 verzie D a obstarali jedno vozidlo pre tankovú distribúciu.

V roku 2019 sme testovali aj vlakovú prepravu na trase Plzeň-Veľký Šariš. Žiaľ, s ohľadom na časovú náročnosť a potrebu prekládky na nákladné vozidlá, keďže priamo do nášho závodu vo Veľkom Šariši železničná trať nevedie, bol tento spôsob dopravy pre danú trasu vyhodnotený ako neefektívny.

Na druhej strane, efektivitu distribúcie ovplyvňujeme aj prostredníctvom súťaží a školení pre vodičov s cieľom znižovať opotrebenie vozidla, spotrebu paliva a dosiahnuť viac ekologický štýl jazdy.

Obaly

V roku 2019 sme investovali do inovácií a zamerali sme sa predovšetkým na zníženie našej plastovej stopy. K tomuto cieľu sme sa vydali dvomi cestami. Na jednej strane znižujeme hmotnosť a mieru použitia plastových obalov. Na strane druhej ustupujeme od produkcie piva v PET fľašiach. Namiesto nich chceme oživiť predaj našich značiek vo vratných fľašiach. Zároveň nie sme slepí voči preferenciám našich spotrebiteľov, ktorí v stále väčšej miere siahajú po plechovkách. Aby boli menšou záťažou pre životné prostredie, znižujeme ich gramáž a v roku 2019 obsahovali 40 až 50 % recyklovaného hliníka.

V roku 2019 sa mierne zvýšil aj podiel vratných obalov – vratných fliaš, sudov a tankov – na 48,91 % oproti 46,18 % v roku 2018.

Štruktúra našich obalov / podiel piva v hl
Podiel piva distribuovaného
vo vratných obaloch 48,91 %

Počas roka 2019 sme sa rozhodli ísť cestou zdravého rozumu a prestali sme produkovať plasty tam, kde to nie je potrebné. Od januára 2020 sme v PET fľašiach prestali predávať značky Gambrinus aj Šariš. Ročne tým znížime produkciu plastov o 501 ton. Nasledovať budú značky Veľkopopovický Kozel a Smädný Mních. Úplne ukončíme predaj piva v PET fľašiach do konca roka 2023.

Podarilo sa nám tiež znížiť hrúbku plastovej fólie, ktorá drží pokope viacbalenia plechoviek a tieto zmršťovacie fólie sú už dnes stopercentne z recyklovaného materiálu.

V našom hľadáčiku je aj panenský plastový materiál, ktorého sme v roku 2019 nakúpili 609 ton. Naším cieľom pre rok 2020 je znížiť jeho využívanie o 230 ton, teda takmer 40 percent.

Na festivaloch jednorazové poháre postupne nahrádzame vratnými. V roku 2019 sme sa jednorazových pohárov a plastového riadu úplne vzdali počas Dňa otvorených dverí v našom Pivovare Šariš. Vďaka tomu sa nám v roku 2019 podarilo na tejto akcii znížiť celkové množstvo vyprodukovaného odpadu o 47,12 % oproti minulému ročníku.

Našim cieľom je mať na všetky naše produkty
do roku 2030 plne cirkulárne obaly.

To znamená, že materiály, z ktorých sú obaly našich pív vyrobené, budú po tom, čo si ľudia svoje pivko vypijú, vyseparované, zrecyklované a využité, ideálne opäť pri výrobe nápojových obalov. Preto sa prostredníctvom Slovenského združenia výrobcov piva a sladu zapájame do príprav nového zálohového systému a pri nevratných obaloch usilujeme o čo najväčšie využívanie recyklátu.

Odpady a vedľajšie produkty

Celkovo sme v roku 2019 vyprodukovali takmer 16 993 ton odpadov a vedľajších produktov, ktoré pri výrobe piva vznikajú. Vedľajšie produkty z toho tvorili 15 679 ton. Predstavujú ich predovšetkým mláto, kvasnice a sladovnícky odpad, ktoré dodávame poľnohospodárom ako krmivo. Čistiarenské kaly sa používajú ako hnojivo. Odpadová filtračná kremelina sa zhodnocuje ako úžitkové hnojivo.

Znovu využité vedľajšie produkty výroby 100 %
Produkcia odpadov v roku 2019
Od roku 2025 nebudeme žiadne odpady skládkovať.

Postupne znižujeme celkové množstvo vyprodukovaných odpadov, ako aj objem odpadov, ktoré končia na skládkach. Našim cieľom je znížiť celkovú produkciu odpadov v porovnaní s rokom 2020 o 30 % do roku 2025. Množstvo skládkovaného odpadu plánujeme znížiť v nasledujúcich troch rokoch o 50 % a do roku 2025 chceme dosiahnuť nulové skládkovanie.

Maximálna recyklácia vody

Pivovarom Šariš pretečú milióny hektolitrov vody a my sa snažíme čo najväčšie objemy opakovane využívať. Ak sa voda primárne použije napríklad na výplach nových plechoviek, ktoré prišli od dodávateľa, je len mierne znečistená a dá sa opäť využiť ako úžitková voda. Takáto samozrejme nikdy neprichádza do kontaktu s pivom.

Vodu, ktorá slúži ako tlačné médium v potrubí, vylejeme tiež len čiastočne – tú, ktorá sa premiešala s pivom – a zvyšok použijeme znova. Okrem toho, energiu, ktorá sa pri výrobe piva uvoľňuje pri rmutovaní a v chmeľovare, používame opäť na výrobu horúcej vody.

Ciele v spotrebe vody:

Pivovar 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Šariš 2,89 2,80 2,78 2,77 2,76 2,75

Ciele v znižovaní uhlíkovej stopy v pivovare:

Pivovar 2019 2020 2021 2022 2023 2025
Šariš 4,32 4,21 4,16 4,11 4,11 3,07

kg CO2 na hl piva

Končíme s plastovým

Nevydali sme sa cestou ostatných výrobcov, ktorí zvyšujú obsah recyklátu v PETkách alebo hľadajú alternatívne materiály na rastlinnej báze. Namiesto toho sme urobili odvážny krok smerom k spotrebiteľom, ktorých chceme motivovať k udržateľnejším nákupným rozhodnutiam. Nadviazali sme aj spoluprácu s organizáciou Upracme Slovensko, ktorej pomôžeme vyčistiť Slovensko od (nielen plastového) odpadu. Za nákup každej vratnej sklenenej fľaše značky Gambrinus, vyčistíme 0,5 kg odpadu. Zákazníci tak majú možnosť zakúpením vratnej fľaše prispieť k skrášleniu krajiny okolo nás.

Kde to ide, zavádzame cirkulárny model

Spolupracujeme s francúzskym výrobcom, ktorý odoberá odpad z fólií, do ktorých sú balené palety s vratnými fľašami. Ročne dokážeme na regranuláciu poslať 200 ton použitej fólie.

Obrovský objem tiež tvoria strečové fólie, ktoré používame pri distribúcii našich produktov zákazníkom. Testujeme možnosti zníženia jej gramáže (v roku 2020 z 15 na 11 g) aj celkovej spotreby. Pri KEG sudoch tiež skúšame využitie vratných strečových sietí, ktoré by mohli fólie nahradiť.