Stratégia udržateľnosti v našej praxi

História - Rozvíjame dedičstvo predkov

Priority:

Rozvíjať pivovarnícku tradíciu a starať sa o náš pivovar, aby sme ho mohli odovzdať ďalším generáciám.

Úspech roku 2019:

Vo výrobnom závode vo Veľkom Šariši sme v roku 2019 ukončili doteraz najvýraznejšiu modernizáciu v celkovej výške 5 miliónov eur. Zvyšovali sme kapacitu plechovkovej linky, vymenili sme filtračnú linku, ako aj obnovili linku pre stáčanie fliaš.

Výhľad do roku 2025:

Budeme pokračovať v investíciách v regióne a chceme zostať jedným zo symbolov východu Slovenska, prepojeným na najtradičnejšiu pivovarnícku spoločnosť v strednej Európe.

Suroviny – Väčšinu surovín odoberáme od miestnych dodávateľov

Priority:

Podporovať domácich farmárov v oblasti trvalo udržateľného pestovania surovín a súčasne podporovať investície do výskumu a vývoja odolnejších odrôd plodín.

Úspech roku 2019:

Jačmeň nakupujeme najmä od domácich dodávateľov. Takmer 82 % dokonca priamo od pestovateľov. V rámci Slovenského združenia výrobcov piva a sladu pravidelne komunikujeme s odborníkmi o efektívnom pestovaní, šľachtení a spracovaní sladovníckeho jačmeňa.

Výhľad do roku 2025:

Usilujeme o nákup udržateľne vypestovaných pivovarníckych surovín a spätnú dohľadateľnosť pôvodu všetkých základných plodín potrebných k výrobe piva. V spolupráci s odborníkmi chceme definovať princípy udržateľného pestovania surovín a podporovať farmárov, ktorí sa nimi budú riadiť vo svojich procesoch. Budeme podporovať investície do vedy a výskumu v oblasti šľachtenia nových a odolnejších odrôd sladovníckeho jačmeňa splňujúcich prísne požiadavky na pivovarnícku kvalitu.

Výroba - Sme na ceste k uhlíkovej neutralite

Priority:

Zabezpečiť dostatočné a kvalitné zdroje vody pre výrobu piva. Znižovať emisie CO2. Ukončiť používanie PET fliaš, a kde je to možné, aj ostatných plastových obalov. Zavádzať princípy cirkulárnej ekonomiky v obalovom hospodárstve.

Úspech roku 2019:

Rozhodli sme sa postupne zbaviť plastových fliaš. Ako prvé prestali ponúkať pivo v PET fľašiach značky Gambrinus a Šariš, a to od 1. januára 2020. Vďaka tomu znižujeme na Slovensku produkciu plastov o 501 ton ročne. Fólie, ktoré držia pohromade viac plechoviek v jednom balení, sú zo 100 % recyklovaného materiálu. Trvalo sa snažíme minimalizovať dopady nášho podnikania na životné prostredie a snažíme sa šetrne nakladať so surovinami. Spotrebu vody pri výrobe piva v Pivovare Šariš sme od roku 2010 znížili o 1/3 na dnešných 2,89 hl vody na 1 hl piva.

Výhľad do roku 2025:

Budeme monitorovať dodávky vody, o ktorú sa delíme s miestnymi obyvateľmi. Naďalej sa budeme usilovať o ďalšie znižovanie spotreby vody. Zameriame sa aj na ďalšie znižovanie spotreby energií a prechod na obnoviteľné zdroje energie, čím zredukujeme emisie CO2. Do roku 2030 bude náš pivovar uhlíkovo neutrálny. Do konca roka 2023 úplne skončíme s výrobou alkoholického piva v PET fľašiach a budeme hľadať inovatívne obalové riešenia. Budeme pokračovať pri zavádzaní princípov cirkulárnej ekonomiky do našich procesov.

Zákazníci - Spoločne kultivujeme prostredie

Priority:

Rozvíjať slovenskú pivnú kultúru a neustále zlepšovať prostredie a zážitky v podnikoch, reštauráciách a obchodoch. Pomáhať našim zákazníkom z radov krčmárov a prevádzkarov v zvyšovaní kvality ich podnikov, a tým aj k ich konkurencieschopnosti.

Úspech roku 2019:

Plzeňský Prazdroj Slovensko prišiel v roku 2019 s unikátnou certifikáciou podnikov a reštaurácií, ktoré sa dokážu najlepšie postarať o pivo a správne ho načapovať. Certifikát Hviezda sládkov nahradil dovtedajší certifikát kvality Cech pivných majstrov. Náročným kritériám na zisk Hviezdy sládkov vyhovelo len 45 prevádzok. Pivný zážitok už dávno nie je spájaný len s reštauračnými prevádzkami či pohostinstvami. Očakávania vysokej kvality si zákazník prenáša aj do obchodu, kde sme zvýšili kvalitu nákupov prostredníctvom programov Pivná ulička a Regálový program.

Výhľad do roku 2025:

Naďalej sa budeme usilovať prispieť k rozvoju malých a stredných podnikateľov v pohostinstve, ktorí sú súčasťou nášho odberateľského reťazca. Spoločne budeme inovovať naše rozvojové programy a školenia zamerané na zvyšovanie kvality prevádzok, starostlivosť o pivo, ale aj na rozvoj ľudských zdrojov. Chceme, aby podniky dlhodobo prosperovali a lákali zákazníkov na dokonalý pivný zážitok.

Zamestnanci - Máme spokojných a hrdých zamestnancov

Priority:

Byť atraktívnym zamestnávateľom, ktorý poskytuje bezpečné pracovné prostredie a ponúka rovnaké príležitosti pre všetkých.

Úspech roku 2019:

V roku 2019 sme sa zamerali predovšetkým na wellbeing našich zamestnancov. V rámci projektu Garden sme investovali takmer 184‑tisíc eur do zlepšenia pracovného prostredia. V pivovare sa konal ďalší ročník tzv. Family Day, teda rodinného dňa, ktorého cieľom je stmeliť pivovarskú komunitu, ako aj Dni zdravia. Koncom roka sme podpísali novú kolektívnu zmluvu na ďalšie dva roky s pevne zakotveným navýšením miezd. Opäť sme sa zapojili aj do programu duálneho vzdelávania zameraného na výchovu novej generácie odborníkov na výrobu piva a sladu.

Výhľad do roku 2025:

Zameriame sa na vytvorenie rozmanitého pracovného prostredia, v rámci ktorého budú môcť naši zamestnanci využiť a rozvíjať svoj potenciál bez ohľadu na odlišnosti alebo pohlavie. Okrem toho našou prioritou ostáva starostlivosť o zdravie a kondíciu zamestnancov a bezpečnosť práce.

Zodpovednosť - Veríme v samoreguláciu a prevenciu

Priority:

Usilovať o to, aby sa pivo stalo prirodzenou voľbou pre umiernených a zodpovedných konzumentov.

Úspech roku 2019:

Naďalej sa riadime našimi prísnymi pravidlami zodpovedného marketingu. Rada pre reklamu obdržala v roku 2019 jednu sťažnosť, a to na našu kampaň „S Birellom nenafúkaš“, ktorú divák hodnotil ako zavádzajúcu. Arbitrážna komisia danú sťažnosť vyhodnotila ako neopodstatnenú a všetky naše reklamy tak spĺňali zásady Etického kódexu. Našimi preventívnymi programami sme priamo na uliciach alebo na sociálnych sieťach oslovili viac ako 125‑tisíc ľudí. Pravidelne zvyšujeme podiel nealkoholických nápojov v našom portfóliu, ktorý aktuálne tvorí viac ako 13 % celkových objemov.

Výhľad do roku 2025:

Budeme naďalej podporovať zodpovedné pitie. V spolupráci s našimi partnermi chceme zvyšovať počet ľudí aktívne zapojených do preventívnych programov. Do roku 2025 o 20 % oproti roku 2020. Budeme ďalej zvyšovať podiel nealkoholických nápojov v portfóliu.

Komunity - Sme viac než dobrým susedom

Priority:

Byť dobrým susedom v regiónoch, kde podnikáme.

Úspech roku 2019:

Prostredníctvom grantového programu Šariš ľuďom sme v spolupráci s Komunitnou nadáciou Veľký Šariš venovali 16 000 eur na rozvoj Prešovského kraja. Organizácie venujúce sa prevencii drogových závislostí podporujeme prostredníctvom asignácie 2 % dane z príjmu. Na rozvoji komunít sa podieľajú stále väčšou mierou aj naši zamestnanci prostredníctvom dobrovoľníctva. Ich počet v roku 2019 vzrástol o 4 percentá na celkových 15 %.

Výhľad do roku 2025:

Budeme pokračovať v dialógu s našimi susedmi, aby sme zistili, kde potrebujú našu pomoc a do akých projektov by sme sa mohli zapojiť. Naďalej budeme rozvíjať CSR projekty našich jednotlivých značiek, ktoré reflektujú aktuálne celospoločenské témy.