Výroba, balenie a distribúcia

Tiež sa nestačíte čudovať, koľko ekologických limitov musí spĺňať vaše auto? Možno neuveríte, ale týka sa to aj piva. No my väčšinu opatrení na ochranu životného prostredia robíme dobrovoľne.

„Náš pivovar je obklopený krásnou prírodou, hradným kopcom a riekou Torysou. Chceme, aby naše okolie rozkvitalo a miestne životné prostredie netrpelo. Preto neustále investujeme do modernizácie výroby. Celkovo sme sa vydali cestou najprísnejších environmentálnych noriem a štandardov. Osobne ma teší, že môžem byť súčasťou tímu, ktorému sa podarilo dosiahnuť vynikajúce výsledky. Vďaka tomu pomôžeme uchovať prírodné zdroje pre naše deti, a to je pre mňa, ako otca, to najdôležitejšie.“

Tomáš Kosmák, Manažér pre investície CZ&SK

Príroda dostáva za posledných pár sto rokov zabrať.

Pivo je produkt z čisto prírodných surovín. Aj preto si vážime dary prírody a hospodárime s nimi efektívne: znižujeme spotrebu vody, minimalizujeme uhlíkovú stopu, využívame odpady.

Spotrebu vody sme
od roku 2010 znížili takmer o 1/3

Na jeden liter piva je potrebný zhruba trojnásobok vody. Ešte pred pár rokmi to bol štvornásobok. Pred desiatimi rokmi dokonca desaťnásobok. Niežeby sa jej počas varenia toľko odparilo. Ale je potrebná na udržanie hygienických štandardov vo výrobe, na čistenie fliaš a ďalšie činnosti.

Spotreba vody v pivovare Šariš v hl/hl

img
F 2014
3,7
F 2015
3,53
F 2016
3
C 2017
2,82
C 2018
2,83
Údaje za roky 2014 až 2016 sú za tzv. fiškálne roky, od apríla roku predchádzajúceho do marca roku obsiahnutého v popise. V roku 2017 sme prešli z fiškálneho na klasický kalendárny rok. V správe za rok 2017 sme uvádzali spotrebu 2,72 hl vody na hl piva. Tento údaj sa viazal k obdobiu od apríla do decembra roku 2017. Preto v tejto správe nájdete vyššie číslo - 2,82. To reflektuje našu spotrebu vody za celý kalendárny rok 2017.
2.8 hl
vody na 1 hl piva
patrí medzi svetovú špičku

V Plzeňskom Prazdroji Slovensko sa nám od roku 2010 podarilo znížiť spotrebu vody o tretinu. Ako?

Jedným z kľúčových opatrení bola kompletná revízia a výmena hlavných rozvodov vody pod zemou s použitím najmodernejšej technológie, čím sa zamedzilo veľkým únikom vody. Okrem toho energiu, ktorá sa pri výrobe piva uvoľňuje vo fáze rmutovania a chmeľovaru (asi 10 %), používame opäť na výrobu horúcej vody. Vodu, ktorá slúži ako tlačné médium v potrubí, tiež vylejeme len čiastočne (tú, ktorá sa premiešala s pivom). A sčasti ju použijeme znova.

Podobných opatrení sme v posledných rokoch implementovali celý rad. Cieľom je šetriť na vstupe, ale tiež čo najviac použitej tekutiny vrátiť späť do procesu. Samozrejme, ak má zodpovedajúcu kvalitu. Vytvárame systémy monitoringu, ktorý optimalizuje naše odbery. Každého zamestnanca školíme, aby vedel šetriť.

Ďalším dôležitým krokom bolo uzatvorenie partnerstva s Čistiarňou odpadových vôd Východoslovenských vodární a kanalizácií. Upustili sme tak od používania vlastnej čistiarne, čím sme ušetrili množstvo energie. Okrem toho, mestská čistička dokáže vyrábať zelenú energiu z bioplynu na vlastnú prevádzku a aj pre verejnú sieť, čo má priaznivý vplyv na životné prostredie. Uzavretím vlastnej čistiarne pivovaru sa zvýšila aj kvalita života obyvateľov mesta Veľký Šariš, ktorí sa často sťažovali na zápach a hluk.

Vďaka tomu dnes na výrobu jedného hektolitra piva spotrebujeme 2,83 hektolitra vody, čo je takmer identická spotreba ako v roku 2017, kedy sme na výrobu 1 hl piva potrebovali 2,82 hl vody. Napriek tomu, že naša spotreba vody medziročne neklesla, je to výnimočný výsledok nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo. Takmer napĺňame náš záväzok v skupine Asahi Breweries Europe, do ktorej patrí aj Plzeňský Prazdroj Slovensko – do roku 2020 znížiť spotrebu vody na 2,78 hl na hl piva

Našou ambíciou je znižovať spotrebu vody ešte viac. Inšpiráciou nám je najmä pivovar Plzeňského Prazdroja v Nošoviciach, ktorý za rok 2018 dosiahol unikátnu spotrebu vody na úrovni 2,51 hl/hl.

Neustále znižujeme aj spotrebu energie na výrobu piva, za posledných 5 rokov o takmer 24 %.

Ako sa hovorí, ani lístok sa bez vetra nepohne, a rovnako potrebujeme pri výrobe piva množstvo energie. Usilujeme však o čo najvyššiu efektivitu a našim cieľom je v maximálnej možnej miere šetriť a znižovať energetickú náročnosť výroby.

Na rok 2018 sme si stanovili cieľ znížiť spotrebu energie na 88 MJ/hl z pôvodných 93,08 MJ/hl z roku 2017. Tieto plánované úspory energií sa nám podarilo ešte o 2,6 % prekonať na 85,72 MJ/hl. V šatni pre zamestnancov v závode sme napríklad vymenili parné kúrenie a realizovali sme množstvo drobných úprav v celom pivovare. V roku 2018 sme tiež obnovili naše technologické vybavenie, od ktorého si sľubujeme ešte väčšie úspory v nadchádzajúcom období.

Celková priama energia v pivovare Šariš

Množstvo elektrickej a tepelnej energie, ktorá sa spotrebuje na výrobu 1 hl piva. (MJ/hl)
106,04
F 2014
103,5
F 2015
101,37
F 2016
93,08
C 2017
85,72
C 2018
Údaje za roky 2014 až 2016 sú za tzv. fiškálne roky, od apríla roku predchádzajúceho do marca roku obsiahnutého v popise. V roku 2017 sme prešli z fiškálneho na klasický kalendárny rok. V správe za rok 2017 sme uvádzali spotrebu 97,6 MJ/hl. Tento údaj sa viazal k obdobiu od apríla do decembra roku 2017. Preto v tejto správe nájdete iné číslo – 93,08. To reflektuje našu spotrebu energie za celý kalendárny rok 2017.

Znižujeme našu uhlíkovú stopu

Každá ľudská činnosť má vplyv na skleníkový efekt. My riešime uhlíkovú stopu okrem iného optimalizáciou distribúcie a investíciami do automobilového parku.

Čo všetko robíme?

Uvedomujeme si, že vyrobiť a dostať naše produkty na trh, znamená aj vypúšťanie uhlíka do ovzdušia. Preto vyžadujeme od našich dodávateľov, aby sa správali ekologicky a zároveň riešime aj našu vlastnú distribúciu. Investujeme do nákladných automobilov spĺňajúcich normu EURO6 – teda s najmenšou mysliteľnou uhlíkovou stopou. Každoročne obmieňame okolo 20 % automobilového parku a vždy nakupujeme len autá s normou EURO6. Priemerný vek nášho automobilového parku predstavuje tri roky. V roku 2020 plánujeme ďalšiu výraznú obmenu nášho vozového parku. Staršie typy vozidiel nahradíme novými spĺňajúcimi normu EURO6.

Efektivitu distribúcie ovplyvňujeme aj prostredníctvom súťaží a školení pre vodičov s cieľom znižovať opotrebenie vozidla, spotrebu paliva a dosiahnuť viac ekologický štýl jazdy.

Znižovať našu uhlíkovú stopu sa nám darí aj vďaka úsporám energie, ktorú sme popísali vyššie. Rovnako sa zameriavame na obaly a odpady z obalov a energetickú efektívnosť našich chladničiek.

Našim cieľom je v rámci skupiny Asahi Breweries Europe do roku 2021 znížiť našu uhlíkovú stopu o tretinu v porovnaní s rokom 2016. Priamo na Slovensku má Pivovar Šariš za cieľ znížiť emisie CO2 o 20 % do roku 2021 v porovnaní s rokom 2016.

Celková uhlíková efektívnosť Plzeňský Prazdroj Slovensko v kgCO2/hl2/hl

4,77
F 2015
5,09
F 2016
4,86
C 2017
4,4
C 2018
Údaje za roky 2015 a 2016 sú za tzv. fiškálne roky, od apríla roku predchádzajúceho do marca roku obsiahnutého v popise. V roku 2017 sme prešli z fiškálneho na klasický kalendárny rok. V ostatných správach ste mohli nájsť informácie o uhlíkovej efektívnosti samotného pivovaru vo Veľkom Šariši. Táto tabuľka ponúka prehľad o celkovej uhlíkovej efektívnosti Plzeňského Prazdroja Slovenska, aj v rámci distribučnej siete.

Najzelenší sme vtedy, keď si naše pivo vychutnávate v reštaurácii

Uhlíkovú stopu a množstvo odpadov z obalov znižujeme prechodom na tankové pivo zo sudového v reštauráciách a pivniciach. Cisterna je jednoducho efektívnejšia ako automobil, ktorý medzi sudmi vozí veľa vzduchu. Tankové pivo je navyše chuťovo výnimočné.

Avšak v posledných rokoch silnie dopyt po pive v obchodoch na úkor reštaurácií a krčiem. To sa premieta do zvýšeného záujmu o spotrebiteľsky komfortné obaly, predovšetkým hliníkové plechovky, čo ovplyvňuje podiel našich produktov vo vratných fľašiach.

V roku 2018 sme vo vratných obaloch distribuovali 46,18 % objemu nápojov. V roku 2018 sme začali podiel vratných obalov sledovať v hektolitroch predaného piva, nie tonách nápojových obalov, ako tomu bolo v minulosti. Preto ste v správe za predošlý rok mohli nájsť údaj 80,16 %, ktorý reprezentoval podiel vratných obalov na tony distribuovaných nápojových obalov.

V roku 2018 sme vo vratných obaloch distribuovali 46,18 % objemu nápojov.

Podľa hl predaného piva
Hliníkové plechovky
659 919

Hliníkové plechovky

KEG sudy
473 971

KEG sudy a tanky

Vratné fľaše
300 959

Vratné fľaše

PET fľaše
237 236

PET fľaše

Kovové plechovky
3 242

Kovové plechovky

Nevratné fľaše
2 793

Nevratné fľaše

Podiel vratných a recyklovateľných obalov v %

 
54%
Recyklovateľné
obaly
 
46%
Vratné
obaly

Sme hrdí na to, že všetky naše obaly sú 100% recyklovateľné

Okrem toho neustále hľadáme nové možnosti, ako opätovne využiť náš odpad z obalov. V roku 2018 sme pre pivovar Plzeňského Prazdroja v Plzni našli nového dodávateľa, ktorý vykupuje naše už použité plastové fólie. Tie následne recykluje a znovu z nich vyrába novú fóliu, ktorá pokrýva viacbalenia našich plastových fliaš a plechoviek (stlačiteľný, rukávový obal používaný pre sekundárne balenia produktov známy ako tzv. shrink pre six packy a multi packy). Túto inováciu chceme využiť i na Slovensku a na začiatku roku 2020 plánujeme v Plzeňskom Prazdroji Slovensko využívať iba fólie s minimálne 30% obsahom recyklovaných materiálov. Od roku 2022 to budú dokonca 100% recyklované fólie.

Odpad alebo materiál, ktorý sa dá ešte využiť?

Našim cieľom je, aby pivovar Šariš neopúšťal žiadny odpad smerujúci na skládky či do spaľovní. Hoci to vyzerá ako sci-fi, už sa k tomuto cieľu približujeme. V roku 2018 sme zrecyklovali alebo opätovne využili 98,7% odpadov, ktoré sme pri výrobe vyprodukovali.

Produkujeme najmä prírodné odpady, preto sa ich usilujeme druhotne zužitkovať. Mláto dodávame poľnohospodárom alebo na zelenú energiu. Kvasnice a sladovnícky odpad slúžia ako krmivo. Odpadová filtračná kremelina sa využíva pri výrobe kompostu. Zaujímavosťou je tiež opätovné využitie pivných etikiet, ktoré tvoria prímes v recyklovaných kartónových obaloch. Zvyšok poctivo triedime.

V roku 2018 sme v spolupráci s našim dodávateľom zrecyklovali dokonca aj stavebný odpad, ktorý vznikol pri výmene spevnenej asfaltovej plochy pred našim skladom.

 

Produkcia odpadov v Plzeňskom Prazdroji Slovensko v tonách v roku 2018

Krmivá

 
14549

Recyklovateľné

 
462,887 

Skládkové

 
213,07 

Nebezpečné

 
29 

Celková produkcia odpadov 16 384 ton

Certifikácia

V roku 2018 sme úspešne prešli certifikačnými auditmi integrovaného systému riadenia. Rozsah auditov sa týkal výrobných závodov, ako aj distribučných centier a technických servisov. Sme tak držiteľmi nasledovných štandardov:

ISO 9001
ISO 9001
FSSC
FSSC
OHSAS 18001
OHSAS 18001
ISO 22000
ISO 22000
ISO 14001
ISO 14001
ISO 50001
ISO 50001
GMP+ B2
GMP+ B2

Popísanými aktivitami prispievame k napĺňaniu týchto Cieľov udržateľného rozvoja OSN