O správe

Tento rok vydáva Plzeňský Prazdroj Slovensko svoju správu o trvalo udržateľnom rozvoji tretíkrát.

Je pre nás dôležité a prirodzené informovať verejnosť o všetkých dôležitých aspektoch nášho podnikania.

V tomto roku sme ostali verní atraktívnejšiemu online spracovaniu našej stratégie a jednotlivých aktivít

Informácie, ktoré nájdete na tejto webovej správe, zahŕňajú obdobie od 1. januára 2018 do 31. decembra 2018. Webová správa prináša prehľad o pokroku vo vzťahu k stanoveným cieľom a stratégii nášho programu trvalo udržateľného rozvoja. Ten komplexne pokrýva strategické oblasti nášho podnikania vo vzťahu k ich environmentálnym, sociálnym a ekonomickým vplyvom. Rovnako našim programom reflektujeme Ciele udržateľného rozvoja OSN a usilujeme sa prispieť k ich naplneniu do roku 2030.

Zdroje údajov

V roku 2018 sme upustili od zberu dát systémom SAM (Sustainable Assessment Matrix), ktorý sme v minulosti využívali. Zdrojom nefinančných údajov za hodnotené obdobie je nový interný systém, ktorý agreguje dáta o trvalo udržateľnom rozvoji na ročnej báze. Systém umožňuje komplexne sledovať vývoj v siedmich definovaných strategických oblastiach našej udržateľnosti.

Stakeholderi

Plne si uvedomujeme, že naši zamestnanci, zákazníci a dodávatelia, ale aj vláda a komunitné organizácie ovplyvňujú našu firmu, a teda aj jej úspechy. Rovnako máme sami prostredníctvom svojich aktivít a prístupov vplyv na ich spokojnosť a výsledky. V neposlednom rade sú to práve naši stakeholderi, kto nám pomáha ukazovať smer, ktorým by sme sa mali v budúcnosti uberať.

V roku 2019 realizujeme novú analýzu očakávaní našich stakeholderov. Vzniknutú maticu významnosti využijeme najmä pri identifikácii kľúčových tém našej novej krátkodobej a dlhodobej stratégie udržateľnosti po roku 2020.

Najdôležitejšími stakeholdermi našej spoločnosti sú:

Etickosť a integrita

Etickosť a transparentnosť patria medzi základné hodnoty našej spoločnosti. Tejto oblasti sa detailne venuje etický komisár, v ktorého zodpovednosti je dohľad nad dodržiavaním všetkých interných procesov. Spôsoby implementácie etických princípov spoločnosti, vyšetrovanie a riešenie podozrení z neetického správania definuje etická komisia. Nezávislým partnerom etickej komisie je čestná funkcia ombudsmana. Vyšetrovanie konkrétneho správania rieši tzv. Etický Response Tím, ktorý tiež dohliada na vykonanie prijatých nápravných riešení. Vo vážnych prípadoch porušenia etických princípov môžu zamestnanci využívať aj tzv. linku Whistleblowing.

V minulých rokoch sme aktualizovali internú smernicu etického správania, aby lepšie reflektovala súčasné dianie a nové výzvy v spoločnosti. Všetci zamestnanci sa s ňou oboznámili a absolvovali e-learning týkajúci sa tejto problematiky.

Čo po roku 2020?

V súčasnosti intenzívne pripravujeme novú stratégiu pre skupinu Asahi Breweries Europe, ktorej súčasťou je i Plzeňský Prazdroj Slovensko. V nej si stanovíme priority a konkrétne krátkodobé a dlhodobé ciele na ďalšie obdobie po roku 2020. Regionálna stratégia nám poslúži pri tvorbe lokálnych cieľov udržateľného rozvoja na ďalšie obdobie, ktoré budú zohľadňovať miestne výzvy a príležitosti pre naše podnikanie.

Našimi novými záväzkami sa zároveň budeme usilovať prispieť k naplneniu globálnych Cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN, tak ako je tomu aj v súčasnosti.

Kontakt

Veľmi nás zaujíma váš názor na naše aktivity v oblasti udržateľnosti biznisu a budeme radi, ak sa o ne s nami podelíte.

Monika Matyáštíková
manažérka firemnej zodpovednosti pre Českú republiku a Slovensko
Monika.Matyastikova@asahibeer.cz