Výroba, balenie a distribúcia

Ani vy sa nestačíte čudovať, koľko ekologických limitov musí spĺňať váš automobil? A predstavte si, ono sa to týka aj piva! Až na to, že my väčšinu opatrení robíme dobrovoľne.

Príroda dostáva za posledných pár sto rokov zabrať.

A pivo je produkt z čisto prírodných surovín. Aj preto si vážime dary prírody a hospodárime s nimi efektívne: znižujeme spotrebu vody, minimalizujeme uhlíkovú stopu, využívame odpady.

Spotrebu vody sme
od roku 2010 znížili takmer o 1/3

Na jeden liter piva je potrebný zhruba trojnásobok vody. Ešte pred pár rokmi to bol štvornásobok. Pred desiatimi rokmi dokonca desaťnásobok. Niežeby sa jej počas varenia toľko odparilo. Ale je potrebná na udržanie hygienických štandardov vo výrobe, na čistenie fliaš a ďalšie činnosti.

Spotreba vody v pivovare Šariš v hl/hl

img
2014
3,7
2015
3,53
2016
3
2017
2,88
2018*
2,72
Údaje v tabuľke sú za tzv. fiškálne roky, od apríla roku predchádzajúceho do marca roku obsiahnutého v popise.
2.7 hl
vody na 1 hl piva
patrí medzi svetovú špičku

V Plzeňskom Prazdroji Slovensko sa nám od roku 2010 podarilo znížiť spotrebu vody o tretinu. Ako?

Napríklad vodu, ktorá sa pri výrobe piva odparí vo fáze rmutovania a chmeľovaru (asi 10 %) používáme opäť na výrobu horúcej vody. Vodu, ktorá slúži ako tlačné médium v potrubí, tiež vylejeme len čiastočne (tú, ktorá sa premiešala s pivom). A sčasti ju použijeme znova.

Podobných opatrení sme v posledných rokoch implementovali celý rad. Cieľom je šetriť na vstupe, ale tiež čo najviac použitej tekutiny vrátiť späť do procesu. Samozrejme, ak má zodpovedajúcu kvalitu. Vytvárame systémy monitoringu, ktorý optimalizuje naše odbery. Každého zamestnanca školíme, aby vedel šetriť.

Vďaka tomu dnes na výrobu jedného hektolitra piva spotrebujeme 2,7 hektolitra vody. To je výnimočný výsledok nielen na Slovensku, ale aj celosvetovo!

Už ste videli kompost z pivných etikiet?

Kompostovanie etikiet patrí do našej stratégie trvalo udržateľného rozvoja – aby pivovar Šariš neopúšťal žiadny odpad smerujúci na skládky či do spaľovní. Hoci to vyzerá ako sci-fi, už sa k tomuto cieľu približujeme. Z odpadu, ktorý vyprodukujeme, sme v roku 2017 recyklovali alebo opätovne použili 91,43 %. Oproti minulému roku to je o 0,4 % viac.

Mláto dodávame poľnohospodárom alebo na zelenú energiu. Kvasnice a sladovnícky odpad slúžia ako krmivo. Čistiarenské kaly sa používajú ako hnojivo do pôdy. Odpadová filtračná kremelina sa zaoráva, čo prispieva ku zľahčovaniu pôdy na rekultivovaných územiach. A zvyšok poctivo triedime.

Produkcia odpadov v Plzeňskom Prazdroji Slovensko v tonách v roku 2017

Krmivá

 
13 527,33

Recyklovateľné

 
570,56 

Skládkové

 
331,714 

Nebezpečné

 
18,927 

Celková produkcia odpadov 14 446 ton

Pivo si žiada veľa energie

Šetriť energiou v pivovare je pri poctivej výrobe úloha neľahká. Napriek tomu si v tejto oblasti kladieme za cieľ šetriť a znižovať energetickú náročnosť výroby.

V roku 2017 sa nám podarilo plánované úspory energií ešte o 4 % prekonať. Dosiahli sme to najmä inštaláciou nového kompresora stlačeného vzduchu s rekuperáciou tepla a zabezpečením jednotného prístupu v rámci monitoringu a vyhodnotenia spotrieb. Spotrebu energií a účinnosť opatrení monitorujeme pravidelne každý mesiac.

Celková priama energia v pivovare Šariš

Množstvo elektrickej a tepelnej energie, ktorá sa spotrebuje na výrobu 1 hl piva. (MJ/hl)
106,04
2014
103,5
2015
101,37
2016
97,6
2017
85,75
2018
Údaje v tabuľke sú za tzv. fiškálne roky, od apríla roku predchádzajúceho do marca roku obsiahnutého v popise.

Znižujeme spotrebu elektriny

o 4 %
menej km
na hektoliter piva

Každá ľudská činnosť má vplyv na skleníkový efekt. My riešime uhlíkovú stopu okrem iného optimalizáciou distribúcie a investíciami do automobilového parku.

Uvedomujeme si, že dostať naše produkty na trh znamená aj vypúšťanie uhlíka do ovzdušia. Preto vyžadujeme od našich dodávateľov, aby sa správali ekologicke a zároveň riešime aj našu vlastnú distribúciu.  

Čo teda robíme?

1. Investujeme do nákladných automobilov spĺňajúcich normu Euro 6 – teda s najmenšou mysliteľnou uhlíkovou stopou. Každoročne obmieňame okolo 20 % automobilového parku a vždy nakupujeme len autá s normou Euro 6. Priemerný vek nášho automobilového parku predstavuje tri roky.

2. V roku 2017 sme realizovali projekt Deliver s cieľom znížiť počet automobilov potrebných na rozvoz našich produktov. Optimalizáciou rozvozu sme znížili počet kilometrov potrebných na distribúciu jedného hektolitra piva o 4 %.

3. Efektivitu distribúcie ovplyvňujeme aj prostredníctvom súťaží a školení pre vodičov s cieľom znižovať opotrebenie vozidla, spotrebu paliva a dosiahnuť viac ekologický štýl jazdy.

Uhlíková efektívnosť v pivovare Šariš v kgCO2/hl

5,41
2014
5,57
2015
6,23
2016
6,08
2017

Prečo sa nám v posledných dvoch rokoch znížila uhlíková efektívnosť? Pri výpočte uhlíkové efektívnosti sa porovnávajú dve hodnoty: celková spotreba plynu a teplotné pomery. Zvýšenie hodnoty CO2 na hl malo súvislosť s klesajúcim ročným výstavom piva a výraznými teplotnými vplyvmi (nízke teploty v zime). Neexistuje priama úmera medzi výstavom piva a uhlíkovou efektívnosťou, keďže sa zemný plyn používa ako na varenie piva, tak ako palivo LPG pre vysokozdvižné vozíky a ďalšie prevádzkové účely.

Množstvo CO2 na hl piva je však stále v rámci limitov stanovených národnou legislatívou.

V oblasti spotreby elektrickej energie pivovar Šariš svoju ročnú spotrebu neustále znižuje. Spotreba výrazne klesla ukončením prevádzky čističky odpadových vôd, ktorá bola energeticky náročná. Ďalej šetríme spotrebu energie vďaka novej spolupráci s Východoslovenskou vodárenskou spoločnosťou. Naopak, odpadové vody pivovaru sú vhodné na výrobu zelenej energie pre novo využívanú čističku.

Spotreba elektriny v pivovare Šariš v kWh/hls

7,2
F2015
6,81
F2016
5,83
F2017
5,78
C2017*
Údaje v tabuľke sú za tzv. fiškálne roky, od apríla roku predchádzajúceho do marca roku obsiahnutého v popise.
*Ide o tzv. skrátený kalendárny rok od apríla 2017 do decembra 2017 spôsobený prechodom z fiškálnych na kalendárne roky.

Tanky šetria prírodu
(ale len tie pivné)

Podporujeme predovšetkým recyklovateľné obaly. Uhlíkovú stopu a množstvo odpadov z obalov znižujeme prechodom na tankové pivo zo sudového v reštauráciách a pivniciach. Cisterna je jednoducho efektívnejšia ako automobil, ktorý medzi sudmi vozí veľa vzduchu. Tankové pivo je navyše chuťovo výnimočné.

Avšak v posledných rokoch silnie dopyt po pive v obchodoch na úkor reštaurácií a krčiem. To sa premieta do zvýšeného záujmu o spotrebiteľsky komfortné obaly, predovšetkým  hliníkové plechovky, čo ovplyvňuje podiel našich produktov vo vratných fľašiach.

V roku 2017 sme vo vratných obaloch distribuovali 80,16 % objemu nápojov.
To je o necelých 7 % menej ako v roku 2016.

Podľa ton distribuovaných nápojov
Hliníkové plechovky
1 455

Hliníkové plechovky

Vratné fľaše
6 153

Vratné fľaše

KEG sudy
5 306

KEG sudy

PET fľaše
905

PET fľaše

Nevratné fľaše
473

Nevratné fľaše

Kovové plechovky
3 497

Kovové plechovky

Certifikácia

V roku 2017 sme úspešne prešli certifikačnými auditmi integrovaného systému riadenia. Rozsah auditov sa týkal ako výrobných závodov, tak aj distribučných centier a technických servisov. Sme tak držiteľmi nasledujúcich štandardov:

ISO 9001
ISO 9001
FSSC 22000
FSSC 22000
ISO 18001
ISO 18001
ISO 22000
ISO 22000
ISO 14001
ISO 14001
ISO 50001
ISO 50001